ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Sunday, January 19, 2020

ജഗജ്ജാലപാലം . . ഹരി സ്തോത്രം (Jagajjalapalam Malayalam Lyrics)


 
"ജഗജ്ജാലപാലം കചത്കൺഠമാലം .. " - മലയാളം ലിറിക്സ് (വരികൾ) വീഡിയോ

YouTube Link: വരികൾ മലയാളത്തിൽ:

ജഗജ്ജാലപാലം കചത്കൺഠമാലം

ശരച്ചന്ദ്രഭാലം മഹാദൈത്യകാലം

നഭോനീലകായം ദുരാവാരമായം

സുപദ്മാസഹായം ഭജേഹം ഭജേഹം॥സദാംഭോദിവാസം ഗലത്പുഷ്പഹാസം

ജഗത് സന്നിവാസം ശതാദിത്യഭാസം।

ഗതാചക്ര ശസ്ത്രം ലസത്പീത വസ്ത്രം

ഹസച്ചാരു വക്ത്രം ഭജേഹം ഭജേഹം॥രമാകൺഠഹാരം ശ്രുതിവ്രാതസാരം

ജാലന്തർ വിഹാരം ധരാഭാരഹാരം।

ചിദാനൻദരൂപം മനോജ്ഞസ്വരൂപം

ധൃതാനേകരൂപം ഭജേഹം ഭജേഹം॥ജരാജൻമഹീനം പരാനന്ദപീനം

സമാധാനലീനം സദൈവാനവീനം।

ജഗജ്ജൻമഹേതും സുരാനീകകേതും

ത്രി ലോകൈകസേതും ഭജേഹം ഭജേഹം॥കൃതാംനായഗാനം ഖഗാധീശയാനം

വിമുക്തേർനിദാനം ഹരാരാതിമാനം ।

സ്വഭക്താനുകൂലം ജഗദ്വൃക്ഷമൂലം

നിരസ്താർതശൂലം ഭജേഹം ഭജേഹം॥സമസ്താമരേശം ദ്വിരേഫാഭകേശം

ജഗദ്ബിംബലേശം ഹൃദാകാശദേശം।

സദാ ദിവ്യ ദേഹം വിമുക്താഖിലേഹം

സു വൈകുണ്ഠ ഗേഹം ഭജേഹം ഭജേഹം॥സുരാലി ബലിഷ്ഠം ത്രിലോകീ വരിഷ്ഠം

ഗുരൂണാം ഗരിഷ്ഠം സ്വരൂപൈക നിഷ്ഠം ।

സദാ യുദ്ധധീരം മഹാവീരവീരം

മഹാം ഭോധിതീരം ഭജേഹം ഭജേഹം॥രമാവാമഭാഗം തലാനഗ്ര നാഗം

കൃതാധീനയാഗം ഗതാരാഗരാഗം।

മുനീൻദ്രൈഃ സുഗീതം സുരൈഃ സമ്പരീതം

ഗുണൗ ധൈരതീതം ഭജേഹം ഭജേഹം॥-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyrics In Sanskrit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं var कचत्कण्ठमालं
शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालम्।
नभोनीलकायं दुरावारमायं
सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्॥ १॥

सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं
जगत्सन्निवासं शतादित्यभासम्।
गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं
हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्॥ २॥

रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं
जलान्तर्विहारं धराभारहारम्।
चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं
धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ३॥

जराजन्महीनं परानन्दपीनं
समाधानलीनं सदैवानवीनम्।
जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं
त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ४॥

कृताम्नायगानं खगाधीशयानं
विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानम्।
स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं
निरस्तार्तशूलं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ५॥

समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं
जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशम्।
सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं
सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ६॥

सुरालिबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं
गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठम्।
सदा युद्धधीरं महावीरवीरं
महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ७॥

रमावामभागं तलानग्रनागं
कृताधीनयागं गतारागरागम्।
मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं
गुणौधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्॥ ८॥

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyrics in English
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam,
Sarahandraphalam Mahadaithyakalam,
Nabho Neelakayam Duravaramayam,
Supadmasahayam Bajeham Bajeham.


Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam,
Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam,
Gadhachakra Sastram Lasad Peetha Vasthram,
Hasacharu Vakthram Bajeham Bajeham.


Ramakantaharam Sruthivrathasaram,
Jalantharviharam Dharabharaharam,
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam,
Druthaneka Roopam Bajeham Bajeham.


Jarajanma Heenam Parananda Peetham,
Samadana Leenam Sadaivanaveetham,
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum,
Trilokaika Sethum Bajeham Bajeham.


Kruthamnayaganam Khagadhisayanam,
Vimukthernidhanam Hararadhimanam,
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam,
Nirastharthasoolam Bajeham Bajeham.


Samasthamaresam Dwirephabha Klesam,
Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam,
Sada Divya Deham Vimukthakhileham,
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham.


Suralibalishtam Trilokivarishtam,
Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam,
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram,
Bhambhoditheeram Bajeham Bajeham.


Ramavamabhagam Thalanagna Nagam,
Kruthadeethayagam Gatharagaragam,
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham,
Ganougairaathetham Bajeham Bajeham.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meaning in English:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I adore Śrīhari, Who is the world-net protector, Who has a moving garland at throat, Who has a forehead radiant-like the autumn-moon, Who is the end for dreadful demons, Who has a blue-sky like body, Whose Māyā (illusions) are invincible, and Who is with the consort Padmā. I adore Him.[1]

I adore Śrīhari, Who is always living in the ocean (Kṣīrasāgara), Who has white teeth like trickling [white] flowers, Who stays with the good in the world, Who is radiant like hundred suns, Who has a mace and a cakra as weapons, Who has shining yellow clothes, and Whose beautiful face is smiling. I adore Him.[2]

I adore Śrīhari, Who is delightful for the throat of Ramā, Who is the essence of śruti-flock (treatises), Who has the ether (universe) as a playground, Who absolves weight of the earth, Who is thought and joy, Whose form is mind-pleasing, and Who has taken many forms. I adore Him.[3]

I adore Śrīhari, Who is free of old-age and birth, Who is swollen with supreme-bliss (eternal bliss), Who has His mind fixed in the true nature of the spirit (Self), Who is always new, Who is for the birth of the world, Who is the shining-star of demi-god's army, and Who is the bridge (support) for the three-worlds. I adore Him.[4]

I adore Śrīhari, Who is sung by the Āmnāya (Veda), Who has king of birds as a vehicle, Who is the primary cause of liberation, Who removes the pride of enemies, Who is favorable to His devotee, Who is the root of the tree-like world, and Who expels the thorn-like pain of life. I adore Him.[5]

I adore Śrīhari, Who is the Lord of all immortals, Whose hairs have bumble-bee color, Who is the smallest (atomic) part of spherical-world, Whose soul is like the sky (all-pervading), Whose body is always divine, Who is free of everything in this world, and Who resides in Vaikuṇṭha. I adore Him.[6]

I adore Śrīhari, Who is more powerful than the enemies of Sura (Demi-gods), Who is superior to the superiors, Who is situated in only one form (of Paramātman or Brahman), Who is always steady in a battle, Who is more brave than the immense brave, and Who is situated at the bank of the great ocean. I adore Him.[7]

I adore Śrīhari, Who has Ramā at the left side, Who has the head of a snake in front, Who can be approached by Yāga (doing Yajña), Who is beyond colors and passion, Who is sung by the sages, Who is surrounded by the demi-gods, and Who is beyond the group of qualities. I adore Him.[8]

Having collected mind, that who regularly studies these eight-verses — which are like the garland of Murāri — he goes to the world of Viṣṇu, without doubt and sorrows, and He never again partakes the pain of old-age or birth.[9]