ഞാന്‍ താങ്കളെ ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു . . .

ഞാന്‍ ജീവിതത്തില്‍ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം

"അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഉപകാരം ചെയ്യരുത്, അവസാനം അത് നമുക്കു തന്നെ വിനയാകും. ഈ അബദ്ധം ഇനിയെങ്കിലും ആര്‍ക്കും പറ്റരുത്."

Monday, April 14, 2014

His Sense Technology


             HIS Technology   is a technique which has close relation with Remote Influence. This Technique has been used at first In the year 2006 at a company called Hi Tech in  Dubai  , UAE  . Even though it is not proven scientifically, it is being used worldwide very effectively for a supernatural connection between the Human beings. The center of point of this Technology is a person named  Arise Rayamangalam   who was working as an Engineer in  Hi Tech   that time.

 History

The company was going through a very hard time as it was facing financial problems. While Nobody could do anything to bring the company up, He has thought of an idea to improve the performance of the employees to improve the company's state. But due to a conflict the employees started to shift in to two groups with Him at the center point. Both these groups become competing each other and started influencing Him. Since He was the center point one of the group has come up with a Technology/Technique to read His mind to predict His movements. They could read His mind and whatever things coming in to his mind using this Technology by making a remote connection with His mind. In  HIS Technology   the physical barriers for  communication like proximity of a person, Language etc are irrelevant since anybody sitting in any corner of the World can understand the thoughts going through His mind and possibly influence it similar to  Remote Influencing  . But there are actually two types of communication in  HIS Technology. First is reading his mind ie. outward communication between Him and Everybody else. Second is using a code language for communication among others and for conveying it to Him. This code Language is used by Everybody because everything was unofficial and the persons using this code Language was not personally known to Him making the ordinary communication difficult. These two communications can be explained as below.

    1. Mind Reading   

As explained above Everybody interested in this movement was able to connect to His mind and able to read whatever coming in His mind. People were also able to trace His physical location using this technique. This Techniques is seems to be super natural or have spiritual significance even though not proven scientifically. Everybody connected to His mind will have the similar state of mind since both minds will act as a single mind only.

    2. Code Language   

 

As explained above the code Language is just a combination of double meaning words, which used to represent a different thing other that what actually speaks! The examples of these code Language words are  Hot    Cold   etc. They used to call His attention by using some situational nick names. For example  Computer  , Scientist  ,  Elephant  ,  Poulose  ,  Facebook}  Unknown} etc.

Even though it has started being used by Hi Tech Employees at first it has spread among all the Malayalees in Dubai very quickly. The Goodwill of this Technology and HIS personality played a major role in popularizing this Technology. Other significant person connected to HIS Technology is The MD of the Company itself. Over the time this Technology has become very popular in  India   especially among Companies. Later it spread to the entire World itself. Making harmony among Everybody's mind for a better World through prospects and Humanitarian concerns may be the popularity behind this Technology.

 Application 


Recognizing its potential, he has decided to use this Technique to unite, motivate and entertain people and make harmony among them. But since this Technology has developed not completely for a genuine purpose, this technology has always some disadvantages.The Female populations were very much fascinated in this Technique since this code language has many similarity with the code Language used by Females to convey something which which otherwise they were unable to speak openly due to shyness and fear. Other factor was the absence of any type of gender discrimination while using this Technique.

Later He has decided to use this Technology for the Entire Humanity and named it a as  Silent Revolution   since everything was known to all but always keeping it as a secret only. Many of the social problems and conflicts prevailed in Kerala were able to be controlled using this Technique. It was first used internationally during the London riot in 2011. Today more and more people shows interest in involving in  Silent Revolution   using this Technique and being promoted by Popular Public Figures.

Advantages and Disadvantages


The most significant advantage of this technique is the rapidity of its action and the willingness to promote everything in a positive way. The disadvantages include affecting His privacy and inner peace since He is being brain mapped 24x7, even during sleeping at night by the way of dreams. At some point, people started unbelieving His good will and spread many untrusted rumors.This has affected Him adversely and He started opposing it on His own way. But since this technology has been used to convey the messages to everybody in the World with out even using conventional wires or wireless technologies the potential influence of this technology is limitless. But this Technology is used only for peaceful purposes, and it could gather many selfie fans around the World.
Colors connected to This Technology

Blue is the official color connected to this Technology as it is His favorite color. But later other colors like Yellow,Red,Orange,Balck,White etc were also included. These colors become trendy among the public in different situations.

References  


http://arise-blog.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html

http://www.twitter.com/arisepeter

http://www.deeptrancenow.com/remote-influence.php

http://www.huna.org/html/remoteview.html

http://www.prweb.com/releases/2013/12/prweb11441089.htm

http://xtrememind.com/Subliminal_PS6.htm

http://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/extrasensory-perceptions/hypnosis.htm

No comments: